Struktūra ir valdymas

„Lithuanian Functional Fitness Federation“ asociacija (toliau – LF3) įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

Aukščiausias LF3 valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas.

1) keičia asociacijos įstatus;

2) skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius;

3) skiria (renka) ir atšaukia kitų kolegialių organų narius;

4) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą; 

6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip;

8) priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę.

LF3 Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas LF3 įstatuose nustatyta tvarka.

Vienasmenis asociacijos valdymo organas yra trijų metų kadencijai renkamas LF3 prezidentas.

Prezidentas veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu. 

LF3 prezidentas atsakingas už:

1) buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam narių susirinkimui;

3) duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

4) metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą asociacijos interneto svetainėje, jeigu asociacija ją turi;

5) sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita asociacijos buveinėje sudarymą;

6) viešos informacijos paskelbimą;

7) savanoriškos veiklos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka organizavimą;

Pagalbinis kolegialus asociacijos valdymo organas yra LF3 vykdomasis komitetas.

Vykdomasis komitetas susideda iš trijų narių, renkamų trijų metų kadencijai.

Pagrindinės LF3 vykdomojo komiteto funkcijos yra:

  • Naujų LF3 narių priėmimas;
  • Sprendimų dėl narių pašalinimo iš LF3 priėmimas;
  • Visuotinio narių susirinkimo patvirtintos „Federacijos narių priėmimo, stojamųjų mokesčių ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos“ įgyvendinimas;
  • Kiti su LF3 veikla susiję organizaciniai klausimai.